نام  تشکل دانشجویی

نام دبیر

اعضاء

افتخارات

انجمن تربیت بدنی

مرتضی سلطانی

------------

 

انجمن حسابداری

------------

------------

 

انجمن حقوق

سید محسن حسینی

------------

 

انجمن روان شناسی همدلان

مهسا نجفیان زاده

------------

 

انجمن زیست شناسی

فاطمه عباسی

------------

 

انجمن علوم سیاسی

مهدی آقامحمدی

------------

 

انجمن مترجمی زبان

مهسا مهدی زاده

------------

انجمن برتر سال 97 

انجمن مدیریت (مدیران برتر)

زهرا ابراهیمی

------------

انجمن مدیریت جهانگردی

کیوان قاسمی
(دبیر انجمن مرکزی)

------------

 

انجمن مهندسی صنایع غذایی

امین علینقی بیگی

------------

 

انجمن مهندسی کامپیوتر

سبا پور نمازیان

------------

 

کانون تئاتر ترنم خیال

احمد شکرانه

------------

 

کانون موسیقی ماهور

--------

------------

 

کانون قرآن و عترت

--------

------------