جلسات دفاع

جلسات دفاع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد

عنوان

پژوهشگر

استاد راهنما

استاد مشاور

زمان

بررسی تاثیر آموزش گروهی قدردانی بر شادی، امید و بهزیستی روان شناختی زنان مبتلا به ناتوانی جسمی-حرکتی

وجیهه رحیمی
دکتر اعظم مرادی
دکتر حمید کاظمی

یکشنبه مورخ30/10/1397 ساعت: 12:30