رشته های دایر در مقطع کارشناسی

1

حسابداری و علوم اقتصاد

2

مدیریت بازرگانی

3

مدیریت دولتی

4

مدیریت صنعتی

5

مدیریت جهانگردی

6

روانشناسی

7

علوم ورزشی

8

مترجمی زبان انگلیسی

9

آمار و کاربردها

10

ریاضیات و کاربردها

11

علوم کامپیوتر

12

فیزیک

13

مهندسی صنایع

14

مجموعه مهندسی کامپیوتر

15

زیست شناسی

16

علوم و مهندسی صنایع غذایی

17

حقوق

مجموعه رشته های دایر در مقطع کارشناسی ارشد

1

مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی( انحصاری نجف آباد)

2

آموزش زبان انگلیسی

3

روانشناسی عمومی

4

زیست شناسی علوم گیاهی

5

ادبیات کودک و نوجوان

6

ادبیات و زبان فارسی