ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

دکتر شکوفه انتشاری

معاون آموزشی و پژوهشی

202

2

فروغ معین زاده

مسئول اداره آموزش و کاربر ارشد سامانه آموزشی گلستان

216

3

مژگان رستگاری

مسئول امور نمرات

258

4

محمد محمودی

مسئول صدور و تحویل مدرک دانش آموختگان

250

5

مجید نجفیان

کارشناس رشته های حقوق - علوم سیاسی - کارشناسی ادبیات - حسابداری

254

6

معصومه رستگاری

مسئول دبیرخانه آموزش و دفتر معاونت آموزشی پژوهشی

202

7

مهین اکبران

کارشناس آرشیو سازی الکترونیک مدارک مربوط به دانش آموختگان

260

8

زهره قربانپور

کارشناس رشته های ارشد زبان - ارشدادبیات(هردو گرایش) - مترجمی - کلیه گروههای مهندسی بجز صنایع غذایی- ارشد هوش مصنوعی

249

9

مهناز صادقی

کارشناس رشته های علوم اجتماعی - کارشناسی وکارشناسی ارشد زیست - تاریخ - ارشد روانشناسی - تربیت بدنی- الهیات

246

10

پوران نادرخانی

کارشناس رشته های مجموعه مدیریت و اقتصاد - مهندسی صنایع غذایی - (ریاضی،آمار،فیزیک)

243

11

علی اصفهانی وطن
 

کارشناس رشته های مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی

255

12

محمرضا نقی پور

مسئول بایگانی و اسناد آموزش

238

 

برای تماس با کارکنان محترم اداره آموزش و دانش آموختگان ابتدا  با شماره 03142727121 تماس گرفته،
سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.