ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

مرتضی پورحسن

مسئول خدمات دانشجویی و نظام وظیفه

244

برای تماس با مسئول محترم خدمات دانشجویی  دانشگاه ابتدا  با شماره 03142727121 تماس گرفته،

سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.