ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

محمد امیرخانی

مسئول امور عمرانی و تاسیسات و امین اموال مرکز

266

2

امیر عباس امینی

مسئول دفتر ریاست دانشگاه و کارگزینی هیئت علمی

263

3

مجتبی فتحی

مسئول امور مالی

270

4

مهدی ذکریا

مسئول امور اداری

266

5

علیرضا گلی

کارپرداز و مسئول خرید

271

6

سید تقی موسوی

انباردار و کارپرداز

270

7

حمیدرضا هاشمی

مسئول تلفنخانه

210

 

برای تماس با کارکنان محترم اداری و مالی دانشگاه ابتدا  با شماره 0314272712 تماس گرفته،
سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.