ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته و گرایش

شماره تماس

پست الکترونیک

1

دکتر سید سعید آیت
Dr.  Saeed Ayat

دانشیار

دکتری مهندسی کامپیوتر

236

dr.ayat{AT}pnu.ac.ir

2

دکتر مهین اشراقی
Dr. Mahin Eshraghi

استادیار

دکتری فیزیک – گرایش ماده چگال

237

mahin_eshraghi{AT}yahoo.com 

3

دکتر شکوفه انتشاری
Dr. Shekoufeh Enteshari

دانشیار

دکتری زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

213

shenteshari{AT}gmail.com

4

آمنه بست چی
Dr. Ameneh Bastchi

مربی

دانشجوی دکتری تربیت بدنی

---

a.bastchi{AT}gmail.com

5

دکتر رویا رضوی زاده
Dr. Roya Razavizadeh

دانشیار

دکتری زیست شناسی – فیزولوژی گیاهی

224

razavi.roya{AT}gmail.com

6

 سید محمود رضویان
Dr.Mahmoud Razavian

مربی

7

دکتر مسعود سعیدی
Dr. Masoud Saeedi

استادیار

دکتری زبان انگلیسی – آموزش زبان انگلیسی

230

saeedi.tefl{AT}gmail.com 

8

دکتر نعمت اله صالحی
Dr. Nematollah Salehi

استادیار

دکتری برنامه ریزی آموزشی – آموزش  از راه دور

236

n_salehi{AT}pnu.ac.ir 

9

حسین غوثی
Hossein Ghowsi

مربی

دانشوری ریاضی - جبر

235

hghowsi{AT}yahoo.com

10

دکتر مریم فرنیا
Dr. Maryam Farnia

استادیار

دکتری زبان انگلیسی زبان شناسی کاربردی

225

mfarniair{AT}gmail.com

11

دکتر رسول قاسمی
Dr. Rasoul Ghasemi

دانشیار

دکتری زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی

240

rsl_ghsm{AT}yahoo.com

12

دکتر حمیدرضا قانونی
Dr. Hamidreza Ghanooni

استادیار

دکتری زبان و ادبیات فارسی- فارسی محض

234

hrghanooni{AT}pnu.ac.ir

13

دکتر حمید کاظمی
Dr. Hamid Kazemi

استادیار

دکتری روان شناسی روان شناسی بالینی

232

kazemi{AT}nj.isfpnu.ac.ir

14

حسین کریمی
Hossein Karimi

مربی

دانشجوی دکتری آمار آمار اقتصادی، اجتماعی

240

hkarimi{AT}pnu.ac.ir

15

دکتر سید کامران کسائی
Dr. Kamran Kasaei

استادیار

دکتری زبان و ادبیات فارسی- فارسی محض

228

kamran.kassaee{AT}yahoo.com

16

دکتر مژده کیانی
Dr. Mojdeh Kiani

استادیار

دکتری علوم اجتماعی جامعه شناسی

231

mjdhkiani{AT}yahoo.com

17

ابوالفضل گودرزی
Abolfazl Goudarzi

مربی

دانشجوی دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی

232

A.goodarzy2020{AT}gmail.com

18

محمدعلی محمودی
Mohammadali Mahmoudi

استادیار

 دکتری علوم سیاسی

233

mahmoodi{AT}yahoo.com

19

اصغر معظم
Asghar Moazzam

مربی

کارشناسی ارشد الهیات علوم قرآن و حدیث

230

a.moazzam1342{AT}yahoo.com

 

برای تماس با اعضای محترم علمی دانشگاه ابتدا با شماره 03142727121 تماس گرفته،
سپس شماره داخلی مورد نظر را مطابق جدول فوق شماره گیری نمایید.