ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

مهندس علی سناییمهندس علی سناییمهندس علی سناییمهندس علی سناییمهندس علی سناییمهندس علی سناییمهندس علی سناییمهندس علی سناییمهندس علی سناییمهندس علی سنایی 


 

کارشناس امور فرهنگی و روابط عمومی
مسئول پرتال دانشگاه

302

برای تماس با امور فرهنگی دانشگاه ابتدا  با شماره 03142727121 تماس گرفته،

سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.