ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

اکرم کبیری

کارشناس دفتر برنامه ریزی آموزشی

221

2

   محسن زمانی

                    کارشناس دفتر برنامه ریزی آموزشی
 

         222   

         222   

         222   

 

برای تماس با کارکنان محترم دفتر برنامه ریزی دانشگاه ابتدا  با شماره 03142727121 تماس گرفته،
سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.