1397/10/15 شنبه خبری-فرهنگی: استقرار پایگاه سنجش سلامت در دانشگاه

گروهی از کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد در دانشگاه پیام نور نجف آباد مستقر شده و به صورت رایگان فاکتورهای سلامت را بررسی و برای مراجعه کنندگان پرونده سلامت رایانه ای تشکیل خواهند داد که از این طریق افراد خواهند توانست پیگیر وضعیت سلامت و بررسی های دوره ای باشند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر