1397/12/13 دوشنبه خبری - تبریک: ارتقا مرتبه دکتر رویا رضوی زاده عضو علمی زیست شناسی از استادیاری به دانشیاری

ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم  دکتر رویا رضوی زاده عضو محترم هیئت علمی دانشگاه  پیام نور نجف آباد از  مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری رشته زیست شناسی گیاهی را به خانواده دانشگاه پیام نور نجف آباد تبریک می گوییم.
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر