1398/2/22 يكشنبه خبری - آموزشی: بازدید دانشجویان دانشگاه پیام نور نجف آباد از تصفیه خانه فاضلاب اصفهان دانشجویان و اعضای هیات علمی  دانشگاه پیام نور نجف آباد از تصفیه خانه فاضلاب اصفهان بازدید کردند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر