1398/3/12 يكشنبه خبری - علمی: عضویت اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور نجف آباد در شوراهای تخصصی استان

طی احکام جداگانه ای از سوی ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان اصفهان، آقای دکتر یوسفی، خانم ها دکتر رویا رضوی زاده (دانشیار زیست شناسی)، دکتر شکوفه انتشاری (دانشیار زیست شناسی)، دکتر مهین اشراقی (استادیار فیزیک) و آقای دکتر رسول قاسمی(دانشیار زیست شناسی) به عنوان اعضای شورای تخصصی استانی گروه های مربوطه منصوب شدند. این موفقیت را به ایشان و خانواده دانشگاه پیام نور نجف آباد تبریک می گوییم.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر