1397/1/29 چهارشنبه اطلاعیه - آموزشی: ارزشیابی اساتید در نیسمال دوم 97-96

بر اساس نامه شماره 2146/د  مورخ 27/1/97  مدیر کل محترم دفتر نظارت ،  ارزیابی  و تضمین کیفیت  دانشگاه پیام نور  و در راستای اجرای بند  2 ماده 2 آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی ، کیفیت تدریس اساتید  در نیمسال دوم سال تحصیلی97-96 از طریق نظر خواهی از دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ 97/1/28 لغایت 97/3/5ارزیابی می گردد.
تذکرات :

1-     بر اساس بند2 دستورالعمل اجرای ارزشیابی اساتید مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
 اطلاع رسانی مستمر و اعلام زمان و نحوه  ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان به اساتید و دانشجویان از طریق ارسال نامه ، پیامک ، اعلام در سایت  مرکز / واحد - برگزاری جلسات توجیهی  جهت دانشجویان و نصب بنر در مرکز / واحد از تاریخ 28/1/97 لغایت 5/3/97  اقدام گردد.

2-    بر اساس بند 3 دستورالعمل اجرای ارزشیابی اساتید مربوط به نیمسال دوم  سال تحصیلی 97-96 نسبت به ارائه  راهنمای تصویری  ارزشیابی اساتید  به دانشجویان (تصویر پیوست) از طریق اعلام در سایت مرکز / واحد و نصب بنر راهنمای تصویری ارزشیابی از تاریخ 28/1/97 لغایت 5/3/97 اقدام گردد.

3-   بر اساس بند 6 دستورالعمل اجرای ارزشیابی اساتید مربوط به نیمسال دوم  سال تحصیلی 97-96 دانشجویانی مجاز به به ارزشیابی استاد هستند  که گزینه بله را برای حضور در کلاس درس آن استاد انتخاب کرده باشند.

4-    تماس با دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان به شماره 95018890 جهت راهنمایی و رفع اشکال احتمالی

 

فايلها
ارشيابي3962.zip 587.266 KB
 
امتیاز دهی