جمعه 4 مهر 1399  
 

شماره نشست

نام کتاب

مولف

تاریخ

ساعت

مکان برگزاری

1

انسان در جستجوی معنی

ویکتور فرانکل

19/6/1397

13-11

سالن شوراها دانشگاه پیام نور

2

حماسه حسینی

شهید مطهری

23/7/1397

12:30-14:30

سالن شوراها دانشگاه پیام نور

22

3

هنر خوب زندگی کردن

رولف دوبلی

1397/8/28

14:30-15:30

سالن شوراها دانشگاه پیام نور